Dagsone E14 og Ringveg Nord, parsell A

2011 - 2013,
Delentreprise - 2,6 mill.
Opparbeidelse av veger, gang- og sykkelveger, grøntarbeider, støyskjerming, omlegging av VA-ledninger, riving av eksisterende bruer og rundkjøring, samt bygging jernbanebru over Nordre Ringveg - etterspent traubru, og jernbanebru over E14 - 2-spors etterspent trau-samvirkebru.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen